Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Met de website Webstek.co (hierna de “Website”) streeft Geert Bollen (hierna de “Beheerder”) een promotie van dienstverlening na. Namelijk het bouwen van websites voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Een deel van de informatie op de Website wordt aangeleverd door derden. Dergelijke informatie kan door de gebruiker van de Website (hierna de “Gebruiker”) worden geraadpleegd. De informatie die door de Gebruiker zelf werd ingebracht, kan altijd gewijzigd worden. De Beheerder besteedt de nodige zorg en aandacht om alle informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Desalniettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of gedateerd is. De Beheerder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en het downloaden van bestanden van de Website.

Op de Website staan verwijzingen naar sites van derde personen, organisaties en verenigingen. De Beheerder heeft geen controle over de aard, volledigheid of juistheid van de informatie op deze websites. De Beheerder kan derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor de inhoud van de websites waarnaar de Website verwijst. De Beheerder kan geen toezicht uitoefenen op wie er naar de Website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat de Beheerder die site zou goedkeuren of aanbevelen.

Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere informatie op de Website zijn beschermd door het auteursrecht. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen in overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Toelating vragen voor reproductie kan via mail@geertbollen.be.

Stock afbeeldingen: FFCU
Iconen: The Noun Project
Lettertypes: Google Fonts
Achtergronden: Subtle Patterns

Verkoopsvoorwaarden

 1. Prijzen vermeld op de website zijn definitief en er worden niet betwist.
 2. De eventuele offerte wordt opgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opgemaakte offerte is vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 90 kalenderdagen. En is niet van toepassing op toekomstige of gelijkaardige opdrachten.
 3. Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Vergoedingen voor verplaatsingen en vergaderingen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 5. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door het terugzenden door de opdrachtgever van een door hem ondertekend exemplaar van de offerte, of van een door Geert Bollen conform verklaarde bestelbon van de opdrachtgever, of door schriftelijke aanvaarding van beide partijen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door of namens Geert Bollen, zijn bindend slechts indien deze door Geert Bollen schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
 6. Geert Bollen zal de aanvaarde opdracht en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden met de meeste zorg en volgens de best beschikbare techniek uitvoeren ten einde te voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst. Klachten dienen, op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk ter kennis worden gebracht.
 7. Geert Bollen behoudt zicht het recht om beroep te doen op het gebruik van Open Source software (uitgegeven onder General Public License of gelijkaardige licentie) voor het opzetten van modules en functionaliteiten. Extra kosten voor de aankoop van stock materiaal, software of software plugins relevant aan de bestelde opdracht, zal na schriftelijk of mondeling akkoord met de opdrachtgever, aangerekend worden in de facturatie.
 8. Geert Bollen raadt aan om enkel voor de laatste software versies te ontwikkelen, geldend voor zowel browsers als platformen.
 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatie en het testen van de goederen en/of diensten geleverd door Geert Bollen. Op vraag van de opdrachtgever en na goedkeuring door Geert Bollen, zal Geert Bollen de installatie uitvoeren tegen de op dat ogenblik geldende prijzen.
 10. De opdrachtgever wordt geacht definitief de door Geert Bollen geleverde goederen aanvaard te hebben, tenzij Geert Bollen schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van een defect binnen 10 dagen na levering van de goederen of na het ontdekken van een verborgen defect. De door Geert Bollen geleverde diensten worden geacht volledig aanvaard te zijn door de opdrachtgever op het ogenblik van de levering van de diensten.
 11. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering met uitzondering van opdrachten aanvaard op Webstek.co die vooraf betaald dienen te worden. De betalingstermijn voor de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen bedraagt 30 dagen gerekend vanaf het verzenden van de factuur. Alle bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, worden verhoogd overeenkomstig artikel 1225 en 1229 B.W. van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 12. Geert Bollen is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de opdrachtgever indien en in zoverre de opdrachtgever deze schade bewijst en Geert Bollen de waarachtigheid van de schade erkent. In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen, nalatigheid van leveranciers of eender welke handeling buiten de controle van Geert Bollen, is Geert Bollen niet verantwoordelijk voor een gebrekkige en/of vertraagde uitvoering van al haar of een deel van haar verplichtingen. Indien Geert Bollen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de offerte.
 13. Het auteursrecht van de originele werken blijft ten alle tijde van Geert Bollen. Deze overeenkomst verklaart enkel de levering van de eindproducten, tenzij anders vermeld. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, patentrechten, merknamen, zakengeheimen, methoden, procedures) te respecteren en aanvaardt dat hij uitsluitend beperkte gebruiksrechten krijgt.
 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.
 15. Door het aanvaarden van de offerte, de dienstverlening of het product worden door de klant bovenstaande algemene voorwaarden beschouwd als gelezen en goedgekeurd.

Wijzigingen

De Website kan de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt. Heeft u vragen of commentaar bij de algemene voorwaarden, de privacyverklaring of het cookiebeleid? Neem dan contact op via mail@geertbollen.be.